АПЛИКАЦИЈА ЗА WORK AND TRAVEL USA

Апликација за Work and Travel USA 2020
*
Username
Username can not be left blank
Please enter valid data.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 6 characters.
  Strength: Very Weak
  Лични податоци
  *
  Име
  First Name can not be left blank.
  Please enter valid data.
  This first name is invalid. Please enter a valid first name.
  *
  Презиме
  Last Name can not be left blank.
  Please enter valid data.
  This last name is invalid. Please enter a valid last name.
  *
  Email Address
  Email Address can not be left blank.
  Please enter valid email address.
  Please enter valid email address.
  This email is already registered, please choose another one.
  Татково име
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Датум на раѓање
  Please select date.
  Invalid Date.
  Пол
  МашкиЖенски
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Место на раѓање
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Земја на раѓање
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Државјанство
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Број на пасош
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Телефонски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Please enter valid data.
  Skype ID
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Адреса на живеење
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Држава
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Поштенски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Контакт за итни случаи
  Име
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Сродство
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Телефонски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Адреса на контактот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Држава
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Поштенски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Е-маил адреса
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали контактот зборува англиски јазик?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Образование
  Дали сте редовен студент?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Предвиден датум на дипломирање:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Универзитет
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Факултет
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Бр. на години на изучување на англиски јазик
  Ниту една1 година2 години3 години4 години4+
  Please select atleast one option.
  Please enter valid data.
  Ниво на познавање на англиски јазик
  ИзбериА1А2Б1Б2Ц1Ц2
  Please select atleast one option.
  Please enter valid data.
  Адреса на Факултетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Држава
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Поштенски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Други јазици
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали имате учествувано во програмата Work and Travel USA ?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Детали:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Работно искуство
  Дали имате работно искуство ?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Доколку да, наведете ги работните позиции и должностите на работното место :
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Ве молиме изберете ДА доколку имате работно искуство од наведениот тип или е тип на работа којашто би ја работеле. Изберете НЕ доколку не би сакале да работите во наведената област:
  Собар/Собарка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Келнер /Келнерка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Рецепционер / ка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Хостеса
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Помошник во кујна
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Продажба
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Помошник во забавен парк
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Помошник во ресторан за брза храна
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Касиер / ка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Друг тип на работно искуство / посакуван тип на работа
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Ве молиме наведете ги Вашите вештини:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали се пријавувате заедно со пријател?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Доколку да, име на пријателот?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Во кои области на САД би сакале да работите ?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Во кои области на САД не би сакале да работите?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Каков тип на работа најмногу би сакале да добиете?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Возачка дозвола
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.