ЈАЗИЧНА ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА ВО ГЕРМАНИЈА

header

Контекст организира јазични курсеви за медицински лица кои сакаат да аплицираат за работа во Германија во својата струка и кои за таа цел треба да достигнат соодветно ниво.  За тие лица се врши подготовка за да можат да полагаат за сертификати за Б2/ Ц1 ниво.

Исто така,покрај подготовка за сертификатот ќе имате можност комплетно да ја научите медицинската терминологија што значи дека  нашите курсеви се специјализирани за Германски јазик за медицински персонал.

За подетални информации ве молиме да се обратите во Контекст.

© 2014 Kontext. Сите права се задржани.

Дизајнирано од Cube Systems .