Работа за Студенти во Германија

ПРИЈАВА
*
Username
Username can not be left blank
Please enter valid data.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 6 characters.
  Strength: Very Weak
  *
  Email Address
  Email Address can not be left blank.
  Please enter valid email address.
  Please enter valid email address.
  This email is already registered, please choose another one.
  *
  Име
  First Name can not be left blank.
  Please enter valid data.
  This first name is invalid. Please enter a valid first name.
  *
  Презиме
  Last Name can not be left blank.
  Please enter valid data.
  This last name is invalid. Please enter a valid last name.
  Датум на раѓање:
  Please select date.
  Invalid Date.
  пример: 18 ОКТОМВРИ 1999
  Полна адреса на живеење и град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Државјанство:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  од која држава имате пасош
  Број на пасош:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Kога сте се запишале за прв пат на факултет
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  пример: 9/2018
  Смер на факултетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  област на студирање
  Кога планирате да дипломирате
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  пример: 06/2023
  До кога ви важи пасошот
  Please select date.
  Invalid Date.
  датум на истекување на важноста на пасошот
  Времетраење на студии
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  пример: 4 год./3+2
  Датуми за времетраење на распуст
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  пример: 01.06.2021-30.09.2021
  Интернет страница на факултеот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  website
  Адреса на факултетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  улица и број, поштенски број на градот
  Телефонски број на факултетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Please enter valid data.
  проверете на интернет страницата на факултетот
  Точно име на факултетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  пример: Економски факултет
  Точен назив на универзитетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  пример: УКИМ, ФОН
  Прикачете ваше CV
  Please select file.
  Invalid file selected.
  Invalid file selected.
  Пример CV - превземи
  НАПОМЕНА: Датуми кои треба да бидат наведени на германската потврда која ја заверувате на факултет - не вадите потврди на македонски, ние ви подготвуваме германски потврди. За летен период идеално би било да ви ги заверат потврдите со следните датуми: 01.06 do 30.09 бидејќи така ќе можете да работите цели три месеци. Доколку ви заверат на пократок рок, се скратува работниот дел. Престојот во ЕУ е ограничен на 90 календарски денови од влез до излез.
  Поднеси пријава
   
  Powered by ARMember
    (Unlicensed)