Babysitter

Babysitter

AU-PAIR или Babysitter  е програма за културна размена, за млади од цел свет. Целта на Au-Pair програмата е на младите да им се овозможи да престојуваат неколку месеци во друга средина. На тој начин најдобро можат да ја запознааат културата и обичаите на земјата во која престојуваат. Секако да стекнат пријателства и да го усовршат познавањето на странскиот јазик. Најдобрата придобивка на оваа програма е подобро разбирање и зближување со народот и културата во земјата која ќе ја одберат.

Учесниците на Au Pair или Babysitter програмата имаат обезбедено сместување и храна во одбрано семејство. Обврска на учесниците во програмата е да посетуваат курс и да помагаат на семејствата во чувањето и воспитувањето на децата. За помошта околу домашните работи и чувањето на децата се добива неделен надоместок кој е различен од земја до земја. Статусот на сите учесници на програмата е дефиниран како посебен – тие не се ниту гости/туристи, ни вработени туку се Au Pair што претставува посебна статусна категорија. Статусот Au Pair во Европска Унија е регулиран со договор Accord europeen sur le placement Au Pair. Усвоен во Стразбург на 24.11 1969 од страна на Советот на Европа а во САД со документот Department of State Regulations Au pair(22CFR62.31).