Апликација за Work and Travel USA 2020

Апликација за Work and Travel USA 2023
*
Username
Username can not be left blank
Please enter valid data.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 6 characters.
  Strength: Very Weak
  *
  First Name
  First Name can not be left blank.
  Please enter valid data.
  This first name is invalid. Please enter a valid first name.
  *
  Last Name
  Last Name can not be left blank.
  Please enter valid data.
  This last name is invalid. Please enter a valid last name.
  *
  Email Address
  Email Address can not be left blank.
  Please enter valid email address.
  Please enter valid email address.
  This email is already registered, please choose another one.
  Лични податоци
  Прикачете ваше CV
  Please select file.
  Invalid file selected.
  Invalid file selected.
  Прикачете ваша фотографија
  Please select file.
  Invalid file selected.
  Invalid file selected.
  Татково име
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Датум на раѓање
  Please select date.
  Invalid Date.
  *
  Пол
  МашкоЖенско
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Место на раѓање
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Земја на раѓање
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  *
  Државјанство
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Број на пасош
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  *
  Телефонски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Please enter valid data.
  Skype ID
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Адреса на живеење
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Држава
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Поштенски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Контакт за итни случаи
  Име
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Сродство
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  *
  Телефонски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Адреса на контактот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Држава
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Поштенски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Е-маил адреса
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали контактот зборува англиски јазик?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Образование
  Дали сте редовен студент?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Предвиден датум на дипломирање
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Универзитет
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Факултет
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  *
  Бр. на години на изучување на англиски јазик
  Никогаш6 месеци1 година2 години3 години4 годиниповеќе од 4 години
  Please select atleast one option.
  Please enter valid data.
  *
  Ниво на познавање на англиски јазик
  А1А2Б1Б2Ц1Ц2
  Please select atleast one option.
  Please enter valid data.
  Адреса на Факултетот
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Град
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Држава
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Поштенски број
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Други јазици
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали имате учествувано во програмата Work and Travel USA ?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Детали:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Работно искуство
  Дали имате работно искуство ?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Доколку да, наведете ги работните позиции и должностите на работното место
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Ве молиме изберете ДА доколку имате работно искуство од наведениот тип или е тип на работа којашто би ја работеле. Изберете НЕ доколку не би сакале да работите во наведената област:
  Собар/Собарка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Келнер /Келнерка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Рецепционер / ка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Хостеса
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Помошник во кујна
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Продажба
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Помошник во забавен парк
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Помошник во ресторан за брза храна
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Касиер / ка
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Друг тип на работно искуство / посакуван тип на работа
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Ве молиме наведете ги Вашите вештини
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали се пријавувате заедно со пријател?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Доколку да, име на пријателот?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Во кои области на САД би сакале да работите ?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Во кои области на САД не би сакале да работите?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Каков тип на работа најмногу би сакале да добиете?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Возачка дозвола
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Дали разбирате дека работните позиции во рамките на програмата се во услужниот сектор?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Здравствена состојба
  Дали имате здравствени потешкотии коишто би ви пречеле во учеството во програмата? Доколку да, објаснете:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали во моментов сте под лекарски надзор поради долготрајна медицинска состојба:Доколку да,објаснете:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали во моментов примате лекови? Доколку да, наведете кои.
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали имате алергии или здравствени потешкотии коишто би ви ја отежнале функционалноста на работното место?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Објаснете:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Дали имате потешкотии при стоење или дигање/носење на тешки предмети?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Правила и прописи
  Дали разбирате дека како учесник во програмата морате да работите на прифатената работна позиција и дека доколку се соочите со потешкотии и проблеи на истата, морате да го контактирате Вашиот спонзор во САД?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Дали разбирате дека втората работа мора да биде одобрена од страна на работодавачот и спонзорот?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  ВАЖНО – Дали разбирате дека доколку го напуштите работното место пред претходно да ја дискутирате ситуацијата со Вашиот спонзор, вашиот статус на програмата ќе биде прекинат (TERMINATED) и ќе морате веднаш да се вратите во својата земја ?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Дали до сега сте осудувани ?
  ДАНЕ
  Please select one option.
  Please enter valid data.
  Ве молиме објаснете:
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Кога најрано би можеле да почнете со работа во САД?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  До кога најдоцна би можеле да работите во САД?
  Text field can not be left blank.
  Please enter valid data.
  Потврдувам дека ја прочитав и ја разбрав содржината на апликацијата. Разбирам дека одбивањето на работна понуда без валидна причина може да резултира со прекинување на моето учество во програмата. Погоре наведените информации се точни и валидни и разбирам дека давањето на лажни изјави, податоци и информации ќе резултира со прекинување на моето учество во програмата .
  Please check atleast one option.
  Please enter valid data.
  *Напомена: Работната позиција се одредува според нивото на познавање на германски јазик. Секој кандидат МОРА да помине интервју за проверка на познавањата од англискиот јазик пред неговата аплокација да биде поднесена до работодавачот. Работодавачите одредуваат кои кандидати ги прифаќаат, а кои ги одбиваат, а не Контекст. Апликацијата не е гаранција за добивање на работен договор!
  Зачувај
   
  Powered by ARMember
    (Unlicensed)